Čištění, opravy a obnova stokových sítí a kanalizací

2. Čištění stokových sítí
Čištění stokových sítí je souhrn procesů pro odstraňování nánosů a jiných překážek plynulého odtoku. V současnosti se podíl čištěných stok u nás pohybuje od 5 – 25% celkové délky stokové sítě.

Čištění stok lze kategorizovat podle několika hledisek, často se používá dělení podle způsobu rozrušování a tažení nánosů:

a) přirozené proplachování

b) umělé proplachování

c) mechanické čištění

Vzhledem k přehlednost způsobů čištění lze tyto rozdělit na čištění:
1) kanalizačních přípojek

2) neprůleznými stok

3) průlezných a průchozích stok

4) objektů

a) Přirozené proplachování
Je to proplachování bez lidského zásahu. Jde o proplachovací účinek přívalu dešťových vod během intenzivních srážek. Deště dostatečné vysoké intenzity nebývají časté a tak s tímto čištěním lze uvažovat pouze v stokách, kde je dostatečný sklon a dostatečná minimální rychlost i při bez dešťových průtoku. Tato se pohybuje kolem 0,6 až 0,75 m.s-1.

b) Umělé proplachování
Provádí se:
a) nízkotlakým postupem

b) vysokotlakým postupem

c) stálým průtokem

Při nízkotlakém proplachování postup spočívá v krátkodobém zvýšení průtoku přívalů vody a stím souvisejícím zvýšením rychlosti proudění, které způsobuje transport nánosů. Tento efekt se dosahuje několika způsoby podle zdroje proplachovací vlny, kterým může být a) proudící odpadní vody, b) povrchová voda z řek a nádrží dopravena do stoky čerpadly nebo fekálním vozem, nejvhodnější však gravitačně, c) voda z vodovodní sítě, d) odpadní voda odražená z jiné stoky.

Ekologické stavby – výstavba inženýrských sítí, bytových, občanských a průmyslových objektů

Proplachování čistou tlakovou vodou z fekálního vozu popřípadě z vodovodní sítě proudící vodu z trysky se v současnosti opouští. Je to práce fyzicky namáhavá, proto se stále více využívá vysokotlaká hydromechanizace. Princip spočívá v tlakovém účinku paprsků vody vycházejících z trysek čisticí hlavice na stěny potrubí. Dochází k rozrušení, stírání a transportu usazenin.

Proplachování stálým průtokem vody v případě výhodných výškových poměrů, kdy proplachovací vodu lze přivádět do stoky v dostatečném množství gravitačně z blízkého recipientu, je méně účinné a používá se zřídka.

c) Mechanické čištění
Tam, kde proplachovací metody nejsou proveditelné nebo dostatečně účinné, volí se radikálnější metody čištění – mechanické. Většina z nich spočívá v zavadění mechanického nástroje do potrubí stoky s cílem mechanického odstraňování nánosů nebo jiných překážek plynulého odtoku. Nánosy se shromažďují v šachtách odkud se těží na povrch terénu a transportují se na likvidaci. Mechanické postupy představují ve skutečnosti první počátky čištění stok. Nejjednodušším mechanickým čištěním je protahování čisticího nástroje stokovou potrubím mezi šachtami pomocí lana a ručního vrtáku. Postupně se pohon navijáků a vrtáků řešil benzinovými nebo naftovými motory. K druhé šachtě se lano dopravuje plováky nebo ohebnými napájenými tyčemi. Na konec lana lze připevnit celou řadu nástrojů s nejrůznějším zaměřením (stírací, nabírací, škodlivé účinky nástroje).

Převážná část těchto zařízení představuje počátek ve vývoji čištění stok. Jejich současný význam ve srovnání s hydromechanické způsoby je malý. Mají jen lokální význam na malých stokových sítích a tam, kde nejsou k dispozici vysokovýkonné mechanismy.