STÁTNÍ PROGRAMY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE (2004–2018) AZERBAJDŽÁNU

Od roku 2003 byla pod vedením prezidenta Ilhama Alijeva implementována nová strategie hospodářské politiky Ázerbájdžánu. První dekrety vydané prezidentem během jeho předsednictví se týkaly opatření k urychlení sociálně-ekonomického rozvoje a sociálně-ekonomického rozvoje regionů. Není náhodou, že během prvního období svého prezidentství vydal Ilham Alijev výnos ze dne 24. listopadu 2003 „O opatřeních k urychlení sociálně-ekonomického rozvoje v Ázerbájdžánské republice“.

nová strategie hospodářské politiky Ázerbájdžánu
nová strategie hospodářské politiky Ázerbájdžánu

První státní program rozvoje regionů, který byl úspěšně proveden, vytvořil nový základ pro rozvoj v různých regionech Ázerbájdžánu a posunul proces pokroku do další úspěšné fáze. V této souvislosti podepsal prezident Ilham Alijev dne 14. dubna 2009 výnos, kterým se schvaluje Druhý státní program – „Státní program sociálně-ekonomického rozvoje regionů Ázerbájdžánské republiky na období 2009–2013“. Hlavním účelem nového programu bylo diverzifikovat ekonomiku a její efektivní integraci do světového ekonomického systému, dále zlepšovat úroveň infrastruktury a veřejných služeb, neustále zlepšovat životní úroveň obyvatelstva. Udržitelný rozvoj neropného sektoru v zemi v důsledku úspěšné realizace II. Státního programu, Významného pokroku bylo dosaženo při vytváření nových podniků a pracovních míst, dalším zlepšování podnikatelského prostředí, zvyšování zaměstnanosti a snižování chudoby.

Státní programu sociálně-ekonomického rozvoje regionů Ázerbájdžánské republiky
Státní programu sociálně-ekonomického rozvoje regionů Ázerbájdžánské republiky

Úspěšné provádění úkolů stanovených ve „Státním programu sociálně-ekonomického rozvoje regionů Ázerbájdžánské republiky na období 2009–2013“ a dokončení prováděcího období zdůraznilo potřebu nového třetího programu. Dekretem ze dne 27. února 2014 prezident Ilham Alijev schválil „Státní program sociálně-ekonomického rozvoje regionů Ázerbájdžánské republiky na období 2014–2018“. Tento program zahrnoval pokračování prací zahájených v rámci předchozích dvou dokončených programů. Významného pokroku bylo dosaženo ve zvyšování zaměstnanosti a snižování chudoby. Úspěšné provádění úkolů stanovených ve „Státním programu sociálně-ekonomického rozvoje regionů Ázerbájdžánské republiky na období 2009–2013“ a dokončení prováděcího období zdůraznilo potřebu nového třetího programu. Dekretem ze dne 27. února 2014 prezident Ilham Alijev schválil „Státní program sociálně-ekonomického rozvoje regionů Ázerbájdžánské republiky na období 2014–2018“. Tento program zahrnoval pokračování prací zahájených v rámci předchozích dvou dokončených programů. Významného pokroku bylo dosaženo ve zvyšování zaměstnanosti a snižování chudoby. Úspěšné provádění úkolů stanovených ve „Státním programu sociálně-ekonomického rozvoje regionů Ázerbájdžánské republiky na období 2009–2013“ a dokončení prováděcího období zdůraznilo potřebu nového třetího programu.

program sociálně-ekonomického rozvoje regionů Ázerbájdžánské republiky
program sociálně-ekonomického rozvoje regionů Ázerbájdžánské republiky

Dekretem ze dne 27. února 2014 prezident Ilham Alijev schválil „Státní program sociálně-ekonomického rozvoje regionů Ázerbájdžánské republiky na období 2014–2018“. Tento program zahrnoval pokračování prací zahájených v rámci předchozích dvou dokončených programů. Dekretem ze dne 27. února 2014 prezident Ilham Alijev schválil „Státní program sociálně-ekonomického rozvoje regionů Ázerbájdžánské republiky na období 2014–2018“. Tento program zahrnoval pokračování prací zahájených v rámci předchozích dvou dokončených programů. Dekretem ze dne 27. února 2014 prezident Ilham Alijev schválil „Státní program sociálně-ekonomického rozvoje regionů Ázerbájdžánské republiky na období 2014–2018“. Tento program zahrnoval pokračování prací zahájených v rámci předchozích dvou dokončených programů.

Aktivity realizované v rámci III. Státního programu byly připomínány s úspěšnými výsledky. V regionech se rozšířily stavební a terénní práce, otevřely se nové výrobní a servisní podniky založené na moderních technologiích, otevřela se zařízení sociální infrastruktury a zvýšila se úroveň zaměstnanosti. V regionech byla posílena opatření státní podpory pro odvětví zemědělství a zvláštní pozornost byla věnována zvýšení produkce konkurenceschopných produktů. Jako jeden ze směrů dalšího zlepšování podnikatelského prostředí v zemi byl přikládán velký význam rozvoji podnikání a byl rozšířen rozsah elektronických služeb poskytovaných podnikatelům. Investiční projekty byly financovány prostřednictvím zvýhodněných půjček a byla přijata vhodná opatření k dalšímu rozvoji malého podnikání. V předchozích letech bavlna, zámotek, lískový ořech,

Je skutečností, že žádný sociální projekt nebyl odložen na 14 let a Ázerbájdžán se transformoval ze země, která přitahuje investice, a zejména ze země, která jde příkladem ve strategicky důležitých projektech, a úspěšně využívá své přírodní zdroje a geografické umístění. Formováním kvalitativně nového ekonomického modelu rozšířila politické a obchodní vztahy mezi Evropou a Asií a spolu s rozvojem kavkazského dopravního koridoru hrála důležitou roli při provádění velkých projektů.

Provedené radikální ekonomické reformy a infrastrukturní projekty v regionech poskytly velký impuls celkovému rozvoji naší země, stejně jako obrovské nadnárodní infrastrukturní projekty Ázerbájdžánu změnily energetickou a dopravní mapu Eurasie.

V důsledku vykonané práce je dnes míra nezaměstnanosti v Ázerbájdžánu 5 procent a chudoba 5,4 procenta. Na začátku programu však míra chudoby v zemi činila 50 procent.

Za posledních 14 let bylo v naší zemi postaveno 30 elektráren. Výrobní kapacita těchto stanic je 2 500 megawattů. Obecně se výrobní kapacita elektráren v zemi zvýšila na 6 400 megawattů. Pokud před rokem 2004 naše země dovážela elektřinu, nyní je Ázerbájdžán nejen plně soběstačný, ale také začal elektřinu vyvážet.

V posledních letech byla přijata řada důležitých opatření k uspokojení potřeb obyvatel v zemním plynu v regionech a byla zrekonstruována infrastruktura dodávek plynu.

V důsledku plynofikačních prací prováděných k uspokojení potřeb obyvatel zemního plynu, pokud v roce 2004 byla úroveň zplyňování 51 procent, nyní v Ázerbájdžánu dosáhla plynofikace 93 procent a všechna města jsou zásobována plynem na 100 procent.

Nařízení prezidenta Ázerbájdžánské republiky ze dne 5. března 2018 „O opatřeních ke zplyňování osad“ stanoví pokračování prací na dosažení 95% úrovně plynofikace v zemi do konce roku 2018. byla poskytnuta finanční podpora.

V důsledku úspěšného provádění státních programů sociálně-ekonomického rozvoje regionů Ázerbájdžánské republiky byla přijata důležitá opatření ke zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou.

V roce 2004 činila dodávka nepřetržité pitné vody v zemi 26 procent, nyní dosáhla 67 procent, v Baku – 81 procent a v regionech – 43 procent. V mnoha našich městech byly úspěšně dokončeny projekty pitné vody a sanitace.

Během posledních 14 let byly postaveny 4 obrovské historické projekty infrastruktury, jako jsou nádrže Takhtakorpu, Shamkirchay, Goytepe a Tovuzchay.

Do konce roku 2018 se plánuje realizace projektů pitné vody a kanalizace ve 20 městech.

V posledních letech byl spolu s rozvojem ropného sektoru, který je důležitým odvětvím hospodářství, zajištěn dynamický a udržitelný rozvoj zemědělství, které hraje důležitou roli při zvyšování zaměstnanosti. a v důsledku toho byly formovány trendy udržitelného růstu v zemědělské produkci.

Za účelem dosažení velkého nárůstu produkce bavlny, obilí a dalších zemědělských plodin a živočišných produktů v zemi byla přijata důležitá opatření ke zlepšení dodávky závlahové vody na orné půdě a uvedení nových zavlažovaných pozemků, nádrží, čerpacích stanic, hlavních kanálů a dalších vodních zařízení do provozu. byl postaven a uveden do provozu. V roce 2018 se plánuje vyvrtat nejméně 300 subartesianských vrtů a zavlažovat 100 000 hektarů nezavlažované půdy.

V regionálních rozvojových programech jsou přijímána důležitá opatření pro systematický a komplexní rozvoj silničního sektoru.

Stavba silnic je důležitou oblastí mezi infrastrukturními projekty. Za posledních 14 let bylo postaveno 12 300 kilometrů silnic a uvedeno do provozu 443 mostů. Výstavba venkovských silnic se rozšířila. V roce 2017 ázerbájdžánská Státní agentura pro dálnice zrekonstruovala 42 regionálních silnic (863,2 km) v regionech v rámci „silničního projektu 40“.

V současnosti je v Ázerbájdžánu sedm letišť, z nichž šest má mezinárodní význam. Do roku 2004 měla země pouze mezinárodní letiště v Baku, nyní však podle programu regionálního rozvoje existují letiště v Nakhchivanu, Ganji, Lankaranu, Gabale a Zagatale, která byla postavena nebo rekonstruována a získala status mezinárodních letišť.

V posledních letech v souladu s politikou industrializace v naší zemi úspěšně pokračuje proces vytváření průmyslových parků a průmyslových čtvrtí v regionech s cílem zajistit udržitelný rozvoj neropného sektoru a zvýšit zaměstnanost ve výrobě.

Jednou z významných událostí v průmyslu země v roce 2017 je zahájení první průmyslové čtvrti Ázerbájdžánu – průmyslové čtvrti Neftchala.

V únoru 2018 byly zahájeny dva podniky společnosti Mingachevir Textile LLC z Mingachevir Light Industry Park. Bylo rozhodnuto založit v průmyslovém parku Mingachevir celkem 9 továren na výrobu produktů lehkého průmyslu, včetně příze, barvení, tkaní, šití, ponožek, obuvi a lékařské kosmetiky. V roce 2018 se očekává, že průmyslové okresy začnou fungovat v řadě regionů, včetně Sabirabad, Masalli a Hajigabul. V současné době se uvažuje o možnosti zřízení průmyslových čtvrtí v Agdamu, Agstafě, Gazachu a dalších regionech.

V důsledku implementace státních programů rozvoje regionů byla v naší zemi vykonána významná práce na rozvoji zemědělského sektoru v souladu s moderními požadavky. V současné době se státní programy úspěšně realizují ve strategických a důležitých oblastech zemědělského sektoru, které zemi přinášejí měnu.

Dekrety a vyhlášky podepsané v důsledku cílevědomé politiky v různých oblastech zemědělství, přijaté státní programy, aplikace různých podpůrných a motivačních mechanismů v těchto oblastech vytvořily příznivé podmínky pro rozvoj zemědělského sektoru v regionech.

V důsledku opatření přijatých v oblasti sociální infrastruktury bylo v zemi v letech 2004–2018 postaveno nebo opraveno více než 3 100 škol, 642 zdravotnických zařízení a bylo postaveno 43 olympijských sportovních areálů. Většina z těchto sociálních projektů byla realizována v regionech.

V posledních letech byla v Ázerbájdžánu vykonána významná práce při uplatňování informačních a komunikačních technologií v činnosti vládních agentur a byl vytvořen příslušný právní rámec. Většina vládních agentur poskytuje obyvatelstvu e-služby. Tyto služby eliminují byrokratické překážky a možnou korupci. Dne 13. července 2012 byla v této oblasti podepsána důležitější reforma. Byla zřízena Státní agentura pro služby občanům a sociálním inovacím pod vedením prezidenta Ázerbájdžánské republiky a jejích podřízených středisek „služeb ASAN“.

Počínaje rokem 2013 fungují centra „ASAN service“ také v regionech. V současné době je v regionech země 9 center služeb „ASAN“.