Jak je definováno sucho v krajině

Sucho v zemědělské krajině je definováno jako deficit vody, která je
potřebná pro růst, vývoj a úrodnost plodin. Je to období chudé na srážky, když
obsah vody klesne na takovou úroveň, že rostliny trpí jejím nedostatkem. sucho je
nejčastěji vyvolané nedostatkem srážek a to zejména během vegetačního období.
Do půdy se voda dostává formou srážek. Mohou to být srážky horizontálně i
vertikálně a to zejména déšť, sníh, mlha a rosa. Z hlediska pěstování
zemědělských plodin má největší význam ta část podpovrchové vody, která se
nachází v dosahu kořenové soustavy pěstovaných zemědělských plodin, a která
se nachází v kapalném skupenství.
Klimatické změny vedou ke změnám vodního režimu. vlivem různých
antropogenních činností dochází k produkci plynných a kapalných látek, které se
dostávají do atmosféry a v ní se zvyšuje koncentrace tzv. skleníkové aktivních
plynů.
V této práci se budeme zabývat hodnocením vodního režimu formou výskytu
a změn suchých period v konkrétních agroklimatických podmínkách. A jaký je vliv
klimatických změn na sucho a suché periody.