Deriváty

Vysoce likvidní standardizované finanční nástroje, jejichž zhodnocení se odvíjí od ceny podkladového aktiva. Mezi finanční deriváty se řadí například opce a futures.

S deriváty se obchoduje mimo burzu nebo na termínové burze.

Deriváty
Deriváty

Časová hodnota (opční listy)

Časová hodnota zohledňuje pravděpodobnost kurzovních výkyvů základní hodnoty až ke splatnosti opčního listu. Je tedy něco jako „přirážka za nejistotu“.

Výše časové hodnoty je kritériem pro hodnocení opčního listu. Určuje se na základě zbylé doby splatnosti opčního listu a volatility základní hodnoty: Čím kratší je zbylá doba splatnosti opčního listu a čím nižší je volatilita základní hodnoty, tím nižší je časová hodnota. V den vypršení opčního listu je časová hodnota rovna nule. Hodnota opčního listu pak odpovídá jeho vnitřní hodnotě.

Časová hodnota (opční listy)
Časová hodnota (opční listy)

Opce

Opce jsou samostatné finanční nástroje z odrůdy termínových obchodů. Obchoduje se s nimi mimo burzu nebo také standardizovaně na termínovém trhu. Kupující opce platí prodejci za prováděcí právo opční cenu (opční prémii). Za to se prodejce zavazuje, že když je opce prováděna, poskytne nebo převezme základní hodnotu proti zaplacení základní ceny. Neuplatní-li ale vlastník opce své prováděcí právo, zaniká opční právo na konci splatnosti a opce propadá. Protože rozhodnutí o provádění přijímá jen kupující opčního práva, označuje se tento druh termínového obchodu také jako podmíněný termínový obchod.

Opce
Opce

Ziskem opce lze využívat očekávané pozitivní vývoje na pokladním trhu, případně se pojistit proti rizikům. Klasické opční obchody jsou longcall (nákup nákupní opce) a longout (nákup prodejní opce):

Vkladatel očekává pro akcii A vyšší budoucí kurz. Koupí nákupní opce získává právo tuto akcii za šest měsíců koupit za cenu 100 eur. Tato cena se označuje jako základní cena opce. Za opci zaplatí opční prémii 5 eur. Stoupá-li kurz akcie až do konce splatnosti na např. 108 Euro (odborníci říkají: opce je „in the money“), provede vkladatel své opční právo: koupí akcii za 100 eur a vzápětí ji prodá za 108 eur. Zisk – kurz akcie minus základní cena, po odečtení opční prémie – činí v tomto případě 3 eura. U kurzu 105 eur by opce měla svůj Break-Even-Point; vkladatel by nezískal, ani neztratil. Pokud by kurz akcie byl na konci splatnosti pod základní cenou, nebo jí byl přesně roven, byla by opce „out of the money“, resp. „at the money“; vkladatel by ji v normálním případě neprovedl.

Nákup longputu se často využívá jako zajišťovací strategie proti kurzovním ztrátám. Příklad: Vkladatel vlastní akcii B s aktuální kurzovní hodnotu 45 eur. Protože očekává klesající kurzy, chtěl by se pojistit proti eventuální kurzovní ztrátě. Koupí prodejní opci se základní hodnotou 48 eur a zaplatí za ní pasivnímu kontrahentovi opční prémii 3 eura. Klesne-li kurz akcie na konci splatnosti na 40 eur, provede vkladatel svou opci. Prodá svou prodejní opci a obdrží 48 eur. Po odečtení opční prémie ve výši 3 eura mu zůstane 45 eur. Touto strategií se mohl pojistit proti kurzovní ztrátě akcie.

Standardní odchylka

Na základě standardní odchylky lze – nezávisle na vývoji trhu – odhadnout ziskový a ztrátový potenciál akcie. Přitom se předpokládá, že hodnoty vztažené k minulosti mají platnost i pro budoucí vývoje. Protože ukazatel vyjadřuje změnu hodnoty očekávanou v budoucnosti, má pro určení opčních cen zvláštní význam.

Synonymum: Volatilita

Standardní odchylka
Standardní odchylka

Převoditelný dluhopis

Převoditelné dluhopisy zaručují vedle výplat úroků a zpětných plateb opční právo: majitel vyměnitelného dluhopisu ji může během určité lhůty a za pevně stanovenou cenu vyměnit za akcie podniku. Výměnný kurz je zpravidla vyšší než kurz akcie v okamžiku emise půjčky. Na základě opčního práva má vyměnitelný dluhopis nižší zúročení než srovnatelné dluhopisy.

Valná hromada musí souhlasit s vydáváním vyměnitelných dluhopisů tříčtvrtinovou většinou. Kapitálovým navýšením se poskytují akcie nutné k výměně. Akcionáři mají právo odběru na nové akcie.

Převoditelný dluhopis
Převoditelný dluhopis

Volatilita

Pomocí volatility lze – nezávisle na vývoji trhu – odhadnout potenciál zisku a ztráty akcie. Přitom se předpokládá, že hodnoty vztažené k minulosti budou mít platnost i pro budoucí vývoje. Protože ukazatel vyjadřuje změnu očekávanou do budoucna, má při určování opčních cen zvláštní význam.

synonymum: Standardní odchylka

Volatilita
Volatilita