Na co je třeba si dávat pozor při objednávání rekonstrukčních prací a jak lze využít své spotřebitelská práva?

Na co je třeba si dávat pozor při objednávání rekonstrukčních prací a jak lze využít své spotřebitelská práva?
Smluvní vztah se řídí ustanoveními OZ – spotřebitelské smlouvy §§ 52 až 60 OZ, smlouva o dílo obecně §§ 631 až 643 OZ, při zhotovení věci na zakázku §§ 644 – 651 OZ. Často je v rámci rekonstrukčních prací nutné koupit i hotové věci – smlouva je kombinovaná s kupní smlouvou, řídící se §§ 588 až 600 OZ a §§ 612 až 627 OZ. Objednateli rekonstrukce v některých případech navrhne zhotovitel uzavření podle Obchodního zákoníku. I když i v tomto případě smluvní podmínky se nemohou odchýlit od OZ v neprospěch spotřebitele, objednatel by měl zvážit uzavření smlouvy dle OZ, případně najít si jiného zhotovitele díla.
Před objednáním rekonstrukce získat reference od osob, kterým zhotovitel vykonával práce (ne reference od jiných osob, například kolegů nebo rodinných příslušníků zhotovitele), o jeho spolehlivosti, kvalitě vykonávané práce a dodržování termínů. Prověřit si, zda je oprávněn podnikat (obchodní rejstřík na www.orsr.sk, živnostenský rejstřík na www.zrsr.sk) a zda má oprávnění k podnikání v rozsahu jím nabízených prací. Jelikož podnikání bez živnostenského oprávnění je trestný čin, osoby, které jednají takovým způsobem riskují, často proto, že jim nebylo živnostenské oprávnění uděleno z důvodu, že nebyly bezúhonné nebo neměli potřebnou kvalifikaci. Pokud je to možné zjistit, vzít v úvahu i další informace – např. pokud živnostník vlastní nemovitost, ze zákona ní ručí za své závazky, což zvyšuje jeho důvěryhodnost, opačný případ je, pokud v sídle firmy je pouze poštovní schránka, nebo pokud jsou práce nabízené jen přes internetovou stránku, na níž není uvedena žádná identifikace podnikatele, adresa, IČO, jen kontakt na mobilní telefon nebo mailová adresa, případně křestní jméno kontaktní osoby.

Na co je třeba si dávat pozor při objednávání rekonstrukčních prací a jak lze využít své spotřebitelská práva?
Na co je třeba si dávat pozor při objednávání rekonstrukčních prací a jak lze využít své spotřebitelská práva?

Smlouvu o dílo je třeba uzavřít písemnou formou resp. Na základě § 632 OZ pokud nedojde ke zhotovení díla na počkání, zhotovitel je povinen vydat objednateli písemné potvrzení o převzetí objednávky. Potvrzení (adekvátně uzavřené smlouvě) musí obsahovat označení předmětu díla a dále jeho rozsah, jakost, cenu za provedení díla a dobu jeho zhotovení. Je třeba, aby obsahovalo rozpis a cenu jednotlivých položek a provedených prací. U zhotovitele, který navrhne objednateli „udělejme to bez papírů, bude to levnější“ (smlouva, faktura) se dá předpokládat neserióznost při pozdějším uplatnění oprávněných nároků objednavatele (vrácení zálohy při odstoupení od smlouvy, oprava reklamovaných vad) a tyto budou nevymahatelné.

Zhotovitel je povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho pokynů
Zhotovitel je povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho pokynů

Zhotovitel je povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho pokynů nebo nedostatky jím dodaného materiálu, které brání řádnému provedení díla.

Seriózní podnikatel netrvá na zaplacení bezdůvodně vysoké zálohy předem, je možné se dohodnout na splátkovém režimu na základě předložených účtů za dodaný materiál, případně po dokončení jednotlivých etap rekonstrukce. Nevyplácet zhotoviteli peníze bez řádného příjmového dokladu.

Během provádění rekonstrukce kontrolovat, zda je dílo prováděno podle smlouvy, řádně a v dohodnutém čase (stavební deník). Na základě § 642 OZ až do zhotovení díla může objednatel od smlouvy odstoupit; je však povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně, a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě. Při uplatnění tohoto práva je třeba zhotoviteli nejprve prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem, mailem) určit náhradní lhůtu pro dokončení díla a při jejím nedodržení opět prokazatelným způsobem odstoupit od smlouvy. V takovém případě objednatel nemá zmíněnou povinnost úhrady, ovšem, pokud zhotovitel provedl část díla, kterou může objednatel využít (např. Provedení bouracích prací), zhotovitel má nárok na přiměřenou náhradu, protože v opačném případě by se objednatel dopustil neoprávněného obohacení. Naopak, objednavatel má nárok na náhradu případné škody, která mu v souvislosti s nesplněním právní povinnosti zhotovitele prokazatelně vznikla a výšku jejíž vyčíslit.

Zhotovené dílo třeba při přebírání řádně zkontrolovat.

Případné spory objednatele se zhotovitelem díla ohledně práv na základě OZ je oprávněn rozhodnout jedině soud v občansko-právním řízení. Je přitom třeba počítat s nutností provedení znaleckých posudků ohledně ohodnocení provedeného díla, případně kvality provedených prací. SOI je oprávněna kontrolovat plnění povinností zhotovitele díla na základě zákona o ochraně spotřebitele, např. povinnosti informovat o cenách nabízených prací a vydat objednateli doklad o koupi (fakturu), obsahující všechny náležitosti ve smyslu tohoto zákona (§ 16), popřípadě splnění povinností na základě při vyřízení reklamace (§ 18). Pokud se zhotovitel vůči objednateli dopustil jednání, naplňujícího skutkovou podstatu trestného činu (např. Podvod, defraudace, neoprávněné podnikání), objednatel se může obrátit na orgány činné v trestním řízení (policie, prokuratura). Objednatel se také může obrátit na daňové úřady (podezření z daňových úniků) a živnostenské úřady (podnikání bez živnostenského oprávnění). Ochranu práv a právem chráněných zájmů osob, které vyplývají z provádění stavby nebo její změny provádí SOI.