ÚDRŽBA A KOMPLEXNÍ OCHRANA MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ

ÚDRŽBA A KOMPLEXNÍ OCHRANA MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ
V původně Bodrogu Na základě zkušeností z pročištění MVN Kľušov přistoupil správce toku v roce 2011 k odstranění části nánosů ze dna nádrže Nový Ruskov a v roce 2013 k odstranění části nánosů ze dna vodní nádrže Parchovany. I v uvedených případech vlivem erozních a sedimentačních procesů docházelo k postupnému zanášení nádržných prostorů a následně změnou biosféry i k ohrožení kvality rybářského revíru, jako hlavního účelu využití vodních nádrží. Správce vodních staveb soustřeďuje svou pozornost zejména na bezporuchové zajištění provozování vodních nádrží. V závislosti na finančních a kapacitních možností v rámci provozní údržby a prevence zajišťuje nezbytné opravy technologických a manipulačních zařízení, jakož i opravy samotných stavebních
objektů. V této souvislosti nelze opomenout, že problém zanášení, údržby a ochrany malých vodních nádrží se stává velmi aktuálním. Dobře fungující soustava malých vodních nádrží pomáhá vyrovnávat odtok vody z povodí, stabilizovat erozní procesy a umožňuje racionálně hospodařit s povrchovými vodními zdroji. Komplexní řešení malých nádrží musí být zaměřeny jednak na zajištění jejich základní funkce s ohledem na víceúčelové využití, na jejich začlenění do krajiny při uplatnění poznatků a krajinnoekologického
plánování a ekologicky zaměřeného kompozičního řešení.
Samotné realizace jednotlivých opatření je však podmíněna přísunem finančních
prostředků ze státního rozpočtu. I přesto, že se hlavní účel využití malých
vodních nádrží lety změnou zemědělství vytratil, snahou vodohospodářů je udržet základní funkce nádrží v souladu s technickými, přírodními a scenérické hodnotami země.