Jak je definována Infiltrace

Infiltrace je definována jako proces pronikání vody do půdního prostředí a to přes povrch půdy. Tento proces má neobyčejně velký praktický význam, protože je to právě infiltrační schopnost půdy, která nejvíce ovlivňuje přerozdělení srážek na povrchu půdy. Hlavně od infiltrační schopnosti půdy závisí, jaký podíl srážkové vody se přemění na povrchový odtok, a jaký podíl srážkové vody se infiltruje do půdy.
V našich podmínkách, kde infiltrována srážková voda představuje nejdůležitější zdroj půdní vody a kde povrchově odtékající voda může způsobit velké škody na půdě, na vodních zdrojích, ale i na pěstovaných plodinách a lidských obydlích, je poznání procesu infiltrace nezbytným předpokladem pro účelné využívání půdy a vody v zemi