Yandex zahajuje první kurz Coursera pro označování dat s Tolokou

Yandex zahajuje první kurz Coursera pro označování dat s Tolokou
Yandex zahajuje první kurz Coursera pro označování dat s Tolokou

Technologický gigant Yandex, který je uveden na seznamu NASDAQ a který zahrnuje více než 90 mobilních aplikací, služeb a produktů, zahajuje první online kurz na světě, který bude řešit rostoucí potřebu označování dat, jak se zrychluje používání umělé inteligence (AI).

Kurz s názvem Praktický crowdsourcing pro efektivní strojové učení je od 15. března bezplatně k dispozici na platformě Coursera. Kurz je založen na praktickém přístupu a budou ho vyučovat profesionálové ze Švýcarska začleněné společnosti Toloka, úspěšného crowdsourcingového značení dat. plošina. Toloka představí reálné případové studie týkající se označování a zpracování dat, které studentům umožní během pětitýdenního kurzu zvládnout koncepty crowdsourcingu a zahájit vlastní projekty označování dat.

Podle výzkumné společnosti Cognilytica se očekává, že trh pro označování dat třetích stran překoná do roku 2023 1 miliardu dolarů z pouhých 150 milionů v roce 2018, protože používání AI se stává běžnějším. Pokrok AI stále závisí na lidské inteligenci, protože příprava dat pro AI a strojové učení (ML) vyžaduje, aby lidé data označili. Velká část této přípravy spočívá v nějaké formě označování dat a obvykle zahrnuje klasifikaci textu nebo obrázků nebo kontrolu zvukových přepisů.

„Osvojení technologií crowdsourcingu může dát jednotlivcům a podnikům konkurenční výhodu, kterou potřebují, protože pandemie urychluje digitální adopci a podporuje poptávku po technologických talentech,“ řekla Olga Megorskaya, zakladatelka a generální ředitelka společnosti Toloka. „Jsem hrdý na to, že jsem se tohoto kurzu zúčastnil a že mohu své zkušenosti v oblasti označování dat propůjčit ostatním, aby tomu lépe porozuměli. Tento nový kurz umožní studentům aplikovat teorii, kterou se učí, na úkoly a projekty ML v reálném životě. Kdokoli se může zaregistrovat zdarma, bez ohledu na to, kde se nachází. ““

Crowdsourcing již využívají špičkové technologické společnosti a výzkumné a vývojové centrály po celém světě, včetně NASA. Třída crowdsourcingu je zahrnuta do osnov Social Computing na Stanford University. Yandex také vyučuje kurzy na toto téma na Vysoké škole ekonomické a Moskevském institutu pro fyziku a technologii, dvou z předních ruských výzkumných univerzit.

Kompletní kurz Praktické crowdsourcing pro efektivní strojové učení je nyní k dispozici také na Coursera každému, kdo má přístup k internetu.

Zájem o edtech v loňském roce prudce vzrostl, protože pandemie přinutila mnoho škol, univerzit a dalších vzdělávacích míst, aby se v roce 2020 připojily k internetu. Coursera se sídlem v Mountain View v Kalifornii těžila z růstu vzdáleného učení a hlásila 353% nárůst nových uživatelů a 444% nárůst zápisů do kurzů v loňském roce ve srovnání s předchozím rokem.

Coursera tvrdí, že více než 200 univerzit a podniků využívá jeho online vzdělávací platformu, která nabízí flexibilní možnosti e-učení. Dosud platforma, která se připravuje na IPO, nashromáždila více než 75 milionů studentů.

Likvidita

Likvidita cenného papíru závisí jak na počtu cenných papíru, které jsou v oběhu, tak i na počtu účastníků trhu, kteří jsou připraveni ho koupit nebo prodat. U likvidních cenných papírů je dostatečná nabídka a poptávka, takže uzavření obchodu, tj. současný nákup a prodej cenného papíru, je stále možný. Likvidita cenného papíru se měří většinou pomocí jeho obratu.

Likvidita
Likvidita

Volatilita

Pomocí volatility lze – nezávisle na vývoji trhu – odhadnout potenciál zisku a ztráty akcie. Přitom se předpokládá, že hodnoty vztažené k minulosti budou mít platnost i pro budoucí vývoje. Protože ukazatel vyjadřuje změnu očekávanou do budoucna, má při určování opčních cen zvláštní význam.

synonymum: Standardní odchylka

Volatilita
Volatilita

Snížení kapitálu

Snížením kapitálu se kapitál zpětně vyplácí akcionářům nebo se vyrovnává pasivní bilance společnosti. Rozlišuje se mezi řádným snížením kapitálu, zjednodušeným snížením kapitálu a snížením kapitálu stažením akcií. Snížení kapitálu je nutné vykázat ve vyúčtování zisků a ztrát jako zvláštní položku.

Řádné snížení kapitálů snižuje nominální hodnotu akcií nebo spojuje akcie, není-li dosaženo minimální nominální hodnoty. K tomu musejí být akcie doručeny společnosti a prohlášeny za bezcenné. Nové akcie jsou neprodleně vydávány za úřadní burzovní cenu přes vedoucího skontra. Předpokladem provedení řádného snížení kapitálu je rozhodnutí valné hromady s tříčtvrtinovou většinou.

Zjednodušené snížení kapitálu slouží k vyrovnání snížení hodnot, kryje jiné ztráty a ukládá obnosy do kapitálových rezerv. Předpokladem jeho provedení je zrušení ziskové rezervy a použití disponibilního zisku. Stejně tak musí být zrušena část zákonné rezervy a kapitálové rezervy, kterou zůstatkový základní kapitál převyšuje o deset procent. Odtud získané obnosy nesmějí být vyplaceny akcionářům.

U snížení kapitálu stažením akcií jsou akcie stahovány přinucením nebo poté, co je společnost koupí. Snížení kapitálu musí být povoleno stanovamí nebo rozhodnutím valné hromady.

Rentabilita

Rentabilita měří poměr zisku k vloženému kapitálu, případně k obratu. Hovoří se o kapitálové rentabilitě, případně o obratové rentabilitě.

Rentabilita vkladu v cenných papírech se vypočítává z aktuální hodnoty kurzu a z přijatých úroků nebo výplat dividend po odečtení vloženého kapitálu. Je-li tato hodnota pozitivní hovoří se o rentabilním vkladu.

Arbitráž

Diferenční arbitráž je využití souběžného rozdílu cen cenného papíru na různých burzovních místech. Účastníci trhu kupují cenné papíry na jedné burze za výhodnou cenu a prodávají je zároveň na jiné burze za vyšší kurz. Tím stoupá poptávka i kurz cenného papíru na místě s nižší cenou. Na burze s vyšší cenou klesá kurz cenného papíru kvůli vyšší nabídce. Tím se ceny na různých burzovních místech vyrovnávají.

Arbitráž kapitálového trhu (také pokladní futures arbitráž) označuje využití cenového rozdílu finančního nástroje ve stejném čase na pokladním a termínovém trhu. Arbitražér kupuje například tentýž den končící opci na akcii v očekávání, že ji přímo opět prodá přes pokladní trh za cenu vyšší, než je emisní kurz.

Poplatkový řád burzy

Na burze se poplatky vybírají například za registraci k účasti na burzovním obchodu, za registraci cenných papírů k obchodování na burze a za jejich uvedení na burzu. Poplatkový řád burzy vydává burzovní rada a povoluje úřad pro burzovní dozor.

Akciová společnost

Akciová společnost je obchodní společnost, pro jejiž založení je nutný základní kapitál ve výši 2 miliony korun, u společností s veřejnou nabídkou akcí 20 milionů korun. Základní kapitál je rozložen do akcií se stejnou nominální hodnotou. Nominální (emisní) hodnota vydaných akcií není stanovena, většinou ale činí 1 000 korun.

Akcionáři se na základním kapitálu podniku podílejí svými vklady a ručí jen ve výši tohoto vkladu. Neexistuje osobní ručení akcionářů.

Akciová společnost má tři zákonem předepsané vedoucí orgány:

· Představenstvo vede akciovou společnost a zastupuje ji soudně i mimosoudně.

· Nejdůležitějšími úkoly dozorčí rady je povolávání a odvolávání členů představenstva, přezkoumávání roční uzávěrky a zprávy o stavu, stejně jako informování valné hromady.

· Valná hromada – skládá se z akcionářů – volí zástupce akcionářů v dozorčí radě, rozhoduje o využití zisku a o vyplácení dividend a pomáhá dozorčí radě a předsednictvu.

Akciová společnost je typická právní forma pro velké podniky, protože umožňuje shromáždit velké množství podílového kapitálu. K tomu slouží především vstup na burzu ve spojení s různými způsoby navýšení kapitálu. Množství malých kapitálových podílů s nízkou nominální hodnotou často vede k podílu velkého počtu akcionářů, většinou s malými částkami.

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza sleduje finanční ukazatele podniku a snaží se určit férovou hodnotu akcie.  Je-li akcie podhodnocená, tzn. její tržní cena je nižší než vypočítaná (vnitřní) hodnota, je obvykle doporučena k nákupu. V opačném případě jsou akcie prodány.

Prodejní kurz

Účastník trhu zveřejňuje prodejní kurz záznamem do knihy objednávek elektronického obchodního systému, zřídka vyvoláním na parketu. U vkladových a pákových produktů tento prodejní kurz stanovují emitenti.

Nákupní kurz

Účastník trhu zveřejňuje nákupní kurz buď vyhláškou na parketu nebo uložením do veřejné knihy objednávek elektronického obchodního systému.

opak: Prodejní kurz

Kapitálový trh

Skrze kapitálový trh získávají podniky a stát prostředky pro dlouhodobé investice. Ke kapitálovému trhu patří především trhy akcií, rent a emisí. Na organizovaném kapitálovém trhu je obchodování s cennými papíry pod státním dozorem. Emise cenných papírů je schvalována oficiálními místy a přezkoumávána podílejícími se bankami. Tak nabízejí organizované kapitálové trhy dostatečnou záruku pro solidní možnosti vkladů.

Kapitálový trh je burzovní obchod

Kapitálový trh je burzovní obchod. Je to možnost jak spekulovat na tom, že jsou jistě poklesy a nárůsty ceny akcií.

Burzovní obchod
Burzovní obchody uzavírají účastníci burzovního obchodu z pověření svých zákazníků nebo na vlastní účet. Konkrétní obchodní podmínky (zvyklosti) stanovuje vedení nebo vlastník konkrétní burzy. Organizace pro clearing a settlement přebírá faktické uskutečňování burzovních obchodů, tj. dodání předmětu smlouvy a převod peněz. Podle předmětu obchodu se rozlišují obchody s cennými papíry, zbožím, penězi, cennými kovy, devizami a deriváty. Podle termínu uskutečňování se rozlišují pokladní a termínové obchody.